Thema's


Ontwikkelagenda toezichthouders.
Toezichthouders zijn er om op de naleving van wet- en regelgeving toe te zien. Als ze hun rol niet goed vervullen, teveel naar het papier en te weinig naar de werkelijkheid kijken, gaat het niet goed (Fyra http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/pef). Maar als de toezichthouder te dicht op de sector zit, te veel regels stelt, is dat evenmin goed (Actieplan aan tafel, http://www.vno-ncw.nl/SiteCollectionDocuments/Brochures/Actieplan%20aan%20tafel.pdf). Er is dan weinig ruimte voor ondernemen en voor het oppakken van eigen verantwoordelijkheid. Mijn stelling is dat toezichthouders meer dan nu samen met beleidsmakers kunnen werken aan een flexible response, gericht op beleidseffecten. Met maatwerk voor goede en slechte nalevers en mogelijkheden voor eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor hebben regulators (toezichthouders) dan wel zelf vertrouwen en ruimte nodig. Zie de link voor een kort discussie paper (ontwikkelagenda toezicht).

Sporen van betere regulering.
In de jaren 80 en 90 zijn er stevige operaties geweest van deregulering en privatisering. Nog steeds is dit thema actueel. De laatste jaren gaat het vooral om aandacht voor administratieve lasten. Maar is die aanpak niet wat te beperkt? De nieuwe economie, met sociale media, de voortgaande individualisering leidt tot veel druk op bestaande wetten. Kijk naar Über en AirBnB, die business modellen hanteren waar bestaande regels en toezichthouders niet goed raad weten. Moeten de nieuwkomers zich aanpassen of deugen regels en toezicht niet meer? De brief van minister Kamp is een mooie start. (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/07/20/kamp-nederland-als-eerste-laten-profiteren-van-vernieuwing ) Mijn stelling is dat er een programmatische aanpak moet komen van regulering en toezicht. Met als motto dat de centrale overheid ruimte en verantwoordelijkheid overdraagt, aan burgers, collectiviteiten, lagere overheden. Zie de link voor een kort essay (link).

Right to challenge
Het idee van Right to challenge is een voorbeeld van een nieuwe aanpak. Veel wetten geven gedetailleerde regels waardoor veel lasten en weinig ruimte kan bestaan. Het right to challenge geeft burger en ondernemer ruimte terug. Ruimte om op eigen manier aan wettelijke eisen te voldoen. Of om taken van de overheid over te nemen. Zie de Discussienotitie Right to Challenge v2.0 met bouwstenen voor het right to challenge. En geef uw reactie.